Δικαστική και Εξωδικαστική Αναδιάρθρωση

ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η εταιρεία παρέχει πλήρες φάσμα νομικών υπηρεσιών σε ζητήματα πτωχευτικού δικαίου και δικαίου εξυγίανσης επιχειρήσεων, έχοντας 25ετή εμπειρία σε θέματα εξυγίανσης προβληματικών επιχειρήσεων από το προϊσχύσαν δίκαιο (άρθρα 44 – 46α του Ν. 1892/1990).

ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΤΗΣ

Η εταιρεία υπήρξε πρωτοπόρος στη διαδικασία του άρθρου 99 Ν.3588/2007 έχοντας επιτύχει την πρώτη επικύρωση συμφωνίας μεταξύ επιχείρησης εισηγμένης στο Χρηματιστήριο και των πιστωτών της καθώς και πληθώρας επιχειρήσεων κάθε μεγέθους.

ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Η εταιρεία έχει δημιουργήσει νομολογία σε θέματα μη ρυθμιζόμενα από το Νόμο, (όπως ο χρόνος διάρκειας της συμφωνίας, προστασία εγγυητών κλπ),  καθώς πολλές αποφάσεις μας είναι ήδη δημοσιευμένες στο Νομικό Τύπο.

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Επίσης η εταιρεία, πρωτοπορώντας, κατέθεσε την πρώτη αίτηση υπαγωγής επιχείρησης σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης (άρθρο 106 ια του Ν. 3588/2007),

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Παράλληλα η εταιρεία μας έχει ασχοληθεί και με υποθέσεις αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων (άρθρο 107 ΠτΚ, κατέχοντας εξειδικευμένη γνώση του σχετικού τομέα.