Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ, ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ, ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Η εταιρεία χειρίζεται υποθέσεις κατοχύρωσης σημάτων, αγοράς, πώλησης και προσβολής τους, αθέμιτου ανταγωνισμού, έγερση και αντίκρουση συναφών αξιώσεων.