Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών – Αρ. Απόφασης 524/2015

Απορρίπτει την αίτηση επικύρωσης έτοιμης συμφωνίας εξυγίανσης η οποία συνήφθη μεταξύ της εταιρείας και της πλειοψηφίας των πιστωτών της που εκπροσωπούν ποσοστό 80,89% των συνολικών υποχρεώσεων και το 99,29% των ενέγγυων πιστωτών, ως απαράδεκτη, διότι κρίθηκε εσφαλμένα ότι τα “άλλα έγγραφα” (κατά τη διατύπωση του εδ γ’ της παρ. 2 του άρθρου 100 ΠτΚ) που προσκομίστηκαν από την αιτούσα και στηρίζουν τα παρεχόμενα οικονομικά της στοιχεία δεν φέρουν τη βεβαίωση ως προς την ακρίβεια του περιεχομένου τους από την υπεύθυνη για την διεύθυνση του λογιστηρίου της αιτούσας και από την νόμιμη εκπρόσωπο αυτής, όπως απαιτεί επί ποινή απαραδέκτου το άρθρο 100 παρ. 2 εδ γ του ΠτΚ.

Κατεβάστε το PDF