Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών – Αρ. απόφασης 2752/2019

Αγωγή διάρρηξης δικαιοπραξίας. Απορρίπτεται ως αόριστη όταν δεν αναφέρεται στο δικόγραφο της αγωγής, ούτε συμπληρώνεται παραδεκτά με τις προτάσεις του ενάγοντος, η αξία του απαλλοτριωθέντος ακινήτου κατά τον χρόνο άσκησης της αγωγής ώστε να είναι δυνατόν να προσδιορισθεί το ποσοστό που αντιστοιχεί στην απαίτηση της ενάγουσας προκειμένου να κριθεί αν θα πρέπει να διαταχθεί η διάρρηξη της δικαιοπραξίας, καθώς και αν αυτή θα είναι ολική ή μερική.
Ειδική διαδοχή της ενάγουσας και άσκηση παρέμβασης από τον ειδικό διάδοχο λόγω μεταβίβασης – εκχώρησης σε αυτόν της επίδικης απαίτησης. Η παρέμβαση αυτή έχει τη φύση της αυτοτελούς πρόσθετης παρέμβασης κατ’ άρθρο 83 Κ.Πολ.Δικ.
Η απόρριψη της κύριας αγωγής ως αόριστης, έχει ως συνέπεια την αυτοδίκαιη κατάργηση και της δίκης που δημιουργήθηκε με την πρόσθετη παρέμβαση

Κατεβάστε το PDF