Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών – Αρ. Απόφασης 233/2019

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ. Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης των άρθρων 99 και επ. του ΠτΚ (μετά την ψήφιση του Ν. 4446/2016). Επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης των πιστωτών που εκπροσωπούν το 62,65% των συνολικών υποχρεώσεων της αιτούσας και το 47,61% των με ειδικό προνόμιο ή εμπράγματη ασφάλεια εξασφαλισμένων απαιτήσεων που υφίστανται σε βάρος της. H οφειλή της αιτούσας προς την …τράπεζα περιορίζεται κατά 67% και το υπόλοιπο ρυθμίζεται μακροπρόθεσμα σε 15,5 έτη. Η οφειλή της αιτούσας προς το Ελληνικό Δημόσιο, περιορίζεται κατά 67% και το υπόλοιπο, μετά τη διαγραφή τυχόν αναλογούντων τόκων, προστίμων και προσαυξήσεων, ρυθμίζεται σε 120 δόσεις κεφαλαίου. Η οφειλή της αιτούσας προς τον Ε.Φ.Κ.Α., περιορίζεται κατά 67% και το υπόλοιπο, μετά τη διαγραφή τυχόν αναλογούντων τόκων, προστίμων και προσαυξήσεων, ρυθμίζεται σε 120 δόσεις κεφαλαίου. Η οφειλή της αιτούσας προς τους εργαζομένους, αποπληρώνεται στο σύνολό της σε 36 δόσεις. Η οφειλή της αιτούσας προς την … τράπεζα, περιορίζεται κατά 67% και το υπόλοιπο ρυθμίζεται μακροπρόθεσμα σε 15,5 έτη. Η οφειλή της αιτούσας προς την … τράπεζα, περιορίζεται κατά 67% και το υπόλοιπο ρυθμίζεται μακροπρόθεσμα σε 15,5 έτη. Η οφειλή της αιτούσας προς την … τράπεζα, ρυθμίζεται στο σύνολό της μακροπρόθεσμα σε 15,5 έτη. Η οφειλή της αιτούσας προς την … Α.Ε., περιορίζεται κατά 67% και το υπόλοιπο ρυθμίζεται σε 14 δόσεις. Η οφειλή της αιτούσας προς την … τράπεζα, περιορίζεται κατά 95% και το υπόλοιπο θα καταβληθεί σε 14 δόσεις. Οι οφειλές της αιτούσας προς τους προμηθευτές/λοιπούς πιστωτές της, περιορίζονται κατά 95% και τα υπόλοιπα θα καταβληθούν σε 14 δόσεις.

Κατεβάστε το PDF