Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών – Αρ. Απόφασης 1384/2017

Προληπτικά μέτρα στο πλαίσιο του ανοίγματος διαδικασίας συνδιαλλαγής (100 παρ. 1 και 10 παρ. 1 ΠτΚ). Αναστολή ατομικών καταδιωκτικών μέτρων σε βάρος του οφειλέτη (25 ΠτΚ). Κάθε αγωγή ή έφεση που ασκείται στη διάρκεια της ως άνω αναστολής, από ή κατά του εναγόμενου πτωχού, πρέπει να απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Τα προληπτικά μέτρα ισχύουν μέχρι την έκδοση απόφασης επικύρωσης ή μη της συμφωνίας συνδιαλλαγής (103 παρ. 4 ΠτΚ) ή, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία, μέχρι την έκδοση απόφασης που να κηρύσσει τη λύση της διαδικασίας συνδιαλλαγής (101 παρ. 3 ΠτΚ). Κηρύσσει την αγωγή απαράδεκτη ενόψει του ότι αυτή ασκήθηκε μετά την έκδοση της απόφασης περί απαγόρευσης ατομικών διώξεων κατά του εναγομένου.

Κατεβάστε το PDF