Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών – Αρ. απόφασης 1341/2017

Xρηματοδοτική μίσθωση. Η χρηματοδοτική μίσθωση αποτελεί μεικτή σύμβαση, εμπεριέχουσα στοιχεία μίσθωσης, εντολής, εκχώρησης και συμφώνου προαιρέσεως. Συναλλακτική λειτουργία της χρηματοδοτικής μίσθωσης. Έννοια “αντίστροφης χρηματοδοτικής μίσθωσης” (Lease-back). Πότε θεμελιώνεται άμεσο έννομο συμφέρον για την άσκηση αναγνωριστικής αγωγής. Τέτοιο συμφέρον απουσιάζει, όταν με την απόφαση που θα εκδοθεί δεν θα επιλυθεί υφιστάμενη έριδα, αλλά θα δημιουργηθεί τεκμήριο που θα αξιοποιηθεί στο πλαίσιο μελλοντικής διαφοράς μεταξύ των διαδίκων. Διαπλαστικά δικαιώματα. Δεν ασκείται παραδεκτώς (λόγω έλλειψης εννόμου συμφέροντος) αγωγή αναγνώρισης της θεμελίωσης στο πρόσωπο του αιτούντος διαπλαστικού δικαιώματος που πραγματώνεται με δικαστική απόφαση (δικαστική διάπλαση), όπως π.χ. συμβαίνει με τα δικαιώματα των άρθρων 288 και 388 ΑΚ. Προϋποθέσεις παροχής προληπτικής δικαστικής προστασίας κατά το άρθρο 69 ΚΠολΔ.

Κατεβάστε το PDF