Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών – Αρ. Απόφασης 1015/2011

ΠΤΩΧΕΥΣΗ. Διαδικασία συνδιαλλαγής. Έργο μεσολαβητή. Τρόπος κατάρτισης συμφωνάις. Απαιτούνται συμπίπτουσες δηλώσεις βούλησης επί του ιδίου εγγράφου. Προϋποθέσεις δικαστικής επικύρωσης της συμφωνίας. Οι συμβληθέντες πιστωτές ενέχονται βάσει των όρων της συμφωνίας και πέραν του χρόνου διάρκειας της ισχύος της. Σε περίπτωση που λυθεί η συμφωνία για οποιονδήποτε λόγο, πλην της κήρυξης σε πτώχευση του οφειλέτη, οι πιστωτές εξακολουθούν να έχουν τα δικαιώματα που τους παρέχει η συμφωνία και μπορούν να προβούν σε αναγκαστική εκτέλεση βάσει της απόφασης επικύρωσης. Δημοσιευμένη στο ΔΕΕ, 2012, τεύχος 3, σελ. 244.

Κατεβάστε το PDF