Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Για τη δικηγορική εταιρεία Ανδρέας Αγγελίδης & Συνεργάτες η προστασία των προσωπικών δεδομένων έχει πρωταρχική σημασία και αντιμετωπίζεται με τη μέγιστη σοβαρότητα. Ο σεβασμός προς τα προσωπικά δεδομένα που διαχειριζόμαστε και η διασφάλιση της σωστής επεξεργασίας τους είναι μία από τις προτεραιότητες της εταιρείας μας.

Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία τους πραγματοποιείται πάντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις που τίθενται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και κυρίως από το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και το Νόμο 4624/2019.

 

1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η δικηγορική εταιρεία Ανδρέας Αγγελίδης & Συνεργάτες ενεργεί σαν Υπεύθυνος Επεξεργασίας για όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει, υποβάλλει σε επεξεργασία και αποθηκεύει.

Ανδρέας Αγγελίδης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία
Διεύθυνση: Λεωφόρος Αλεξάνδρας 100, Τ.Κ.114 72, Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 6431930
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dpo@agelaw.gr
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO): Ευάγγελος Αγγελίδης

 

2. ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα με σκοπό την παροχή νομικών υπηρεσιών. Για την παροχή αυτών των υπηρεσιών η δικηγορική εταιρεία Ανδρέας Αγγελίδης & Συνεργάτες συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των πελατών της, όπως ονοματεπώνυμο, στοιχεία διεύθυνσης, τηλέφωνο, email, επάγγελμα, ΑΔΤ, ΑΦΜ, περιεχόμενα δικογραφιών, στοιχεία δικαστικών αποφάσεων που αφορούν τους πελάτες της κ.ά.

 

3. ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όλα τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία με σκοπό την παροχή νομικών υπηρεσιών προς τους πελάτες (ή υποψήφιους πελάτες) της εταιρείας.

Νομικές βάσεις επεξεργασίας των δεδομένων μπορεί να είναι κατά περίπτωση:

  1. Η εκτέλεση και ολοκλήρωση της σύμβασης για την παροχή των νομικών υπηρεσιών μας σε εσάς. Χωρίς τη συλλογή και χρήση των παραπάνω δεδομένων δεν θα μπορέσετε να λάβετε τις υπηρεσίες μας
  2. Η συμμόρφωση της δικηγορικής εταιρείας Ανδρέας Αγγελίδης & Συνεργάτες με τις έννομες και κανονιστικές υποχρεώσεις της, που προκύπτουν από τα ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που ορίζει τη  λειτουργία της εταιρείας.
  3. Η προώθηση, διαφύλαξη και προστασία των έννομων συμφερόντων τόσο της δικηγορικής εταιρείας Ανδρέας Αγγελίδης & Συνεργάτες, όσο και των πελατών της, στην περίπτωση που χρειαστεί να υποστηρίξουμε νόμιμες αξιώσεις ή να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα και συμφέροντά μας ενώπιον των δικαστηρίων. Ως έννομα συμφέροντα μεταξύ άλλων νοούνται η ανάπτυξη και βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία, καθώς και η απρόσκοπτη και συνεχώς βελτιούμενη λειτουργία της.
  4. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, η ρητή συγκατάθεση που μπορεί να μας παρέχεται από τους πελάτες μας για συγκεκριμένους σκοπούς επεξεργασίας και μετά από τη σχετική ενημέρωσή τους.

 

4. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Πρόσβαση στα δεδομένα σας έχουν καταρχήν οι εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι της δικηγορικής εταιρείας Ανδρέας Αγγελίδης & Συνεργάτες, στα πλαίσια εκτέλεσης των καθηκόντων τους από τη θέση εργασίας τους.

Τα προσωπικά δεδομένα σας μπορεί να διαβιβαστούν σε τρίτους συνεργάτες της Εταιρίας, όπως συνεργάτες που μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε (π.χ. δικαστικοί επιμελητές, συμβολαιογράφοι κλπ.). Οι διαβιβάσεις των προσωπικών δεδομένων σας γίνονται σε κάθε περίπτωση με εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα και πάντα υπό τον όρο τήρησης του δικηγορικού απορρήτου.

Επιπλέον, τα δεδομένα μπορεί να κοινοποιηθούν – όπως επιβάλλεται ή/και επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία – σε κρατικές αρχές ή δημόσιους φορείς, προκειμένου να συμμορφωθεί η δικηγορική εταιρεία Ανδρέας Αγγελίδης & Συνεργάτες με έννομες (νομοθετικές, κανονιστικές, δικαστικές αποφάσεις) ή συμβατικές υποχρεώσεις της.

Τα δεδομένά σας δεν πρόκειται να διαβιβαστούν σε χώρες ή οργανισμούς εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου – παρά μόνο αν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο από τη φύση και την εξέλιξη της υπόθεσής σας. Αν οι διαβιβάσεις αυτές δεν καλύπτονται από απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα προστατεύονται από κατάλληλες εγγυήσεις ή άλλους εγκεκριμένους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  μηχανισμούς, όπως απαιτείται από τη σχετική νομοθεσία.

 

5. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Καταρχήν αποθηκεύουμε τα δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από την φύση της υπόθεσης σας. Για τις πολιτικές/διοικητικές υποθέσεις (ανάλογα και με την φύση αυτών), τα δεδομένα σας αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα έως 20 έτη, εκτός αν προβλέπεται από το Νόμο συντομότερη προθεσμία παραγραφής αξιώσεων/απαιτήσεων. Για τις ποινικές υποθέσεις (ανάλογα και με την φύση αυτών) τα δεδομένα σας αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα έως 25 έτη, εκτός αν προβλέπεται από το Νόμο συντομότερη προθεσμία παραγραφής ή η ένδικη διαφορά καταστεί αμετάκλητη σε συντομότερο χρονικό διάστημα. Τα ως άνω αναφερόμενα χρονικά διαστήματα ισχύουν με την επιφύλαξη της κατωτέρω παραγράφου και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει γίνει ρητή ανάκληση της εντολής σας  προς την εταιρεία μας.

Επιπλέον, τηρούμε τα δεδομένα για το χρονικό διάστημα που απαιτείται από το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει τη λειτουργία της εταιρείας, αλλά και για όσο χρόνο είναι απαραίτητο να τα διατηρήσουμε προκειμένου να διασφαλίσουμε τα έννομα συμφέροντά μας.

Αν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται μέχρι να ανακληθεί η συγκατάθεση αυτή. Διευκρινίζεται ότι η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν την ανάκλησή της.

Σε κάθε περίπτωση η δικηγορική εταιρεία Ανδρέας Αγγελίδης & Συνεργάτες εφαρμόζει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίζει την προστασία των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται και μεριμνά συνεχώς για την αποτροπή κάθε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα αυτά.

 

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας μπορείτε να ασκήσετε τα παρακάτω δικαιώματα:

·         Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε ποια δεδομένα σας τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο και άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με αυτά, καθώς και να μας ζητήσετε αντίγραφό τους

·         Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, τροποποίηση και συμπλήρωση των προσωπικών δεδομένων σας

·         Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας όταν αυτά τίθενται σε επεξεργασία μετά τη σχετική συγκατάθεσή σας. Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία βασίζεται σε άλλη νομική βάση (όπως ενδεικτικά στην εκτέλεση σύμβασης, σε έννομη υποχρέωση ή στην προστασία έννομων συμφερόντων της Εταιρίας κλπ.) το δικαίωμά σας αυτό μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς ή να μην υφίσταται

·         Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας

          όταν αμφισβητείται η ακρίβειά τους και μέχρι να γίνει η σχετική επαλήθευση

         εναλλακτικά, αντί για τη διαγραφή τους

         όταν δεν μας είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς επεξεργασίας για τους οποίους τα συλλέξαμε, είναι όμως απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων από εσάς

         όταν έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία τους και μέχρι να επαληθευτεί ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία αυτή από την Εταιρία

·         Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας όταν αυτή γίνεται με βάση έννομο συμφέρον, καθώς και για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης προφίλ. Το δικαίωμά σας στην εναντίωση στην επεξεργασία συμπεριλαμβάνει και την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων

·         Δικαίωμα στη φορητότητα

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα σας σε μορφή που σας επιτρέπει την πρόσβαση σε αυτά, τη χρήση και επεξεργασία τους με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επιπλέον, για τα δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε με αυτοματοποιημένα μέσα και με βάση τη συγκατάθεσή σας ή για την εκτέλεση σύμβασης, μπορείτε να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε απευθείας σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό

·         Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης

Αν η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν την ανάκλησή της

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας και για οποιαδήποτε ερώτημα, παράπονο ή άλλη ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο email dpo@agelaw.gr ή στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1.


7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΑΠΔΠΧ)

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) σχετικά με θέματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας


8. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η πολιτική αυτή ενδέχεται να επικαιροποιείται κατά διαστήματα.

Η παρούσα τελευταία έκδοση ισχύει από τον 5ο του 2020.