Πολιτική για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία

Η δικηγορική εταιρεία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», τηρεί όλα τα μέτρα και τις υποχρεώσεις που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 4808/2021 και ειδικότερα το Μέρος ΙΙ, με τίτλο «Υιοθέτηση μέτρων και ρυθμίσεις για την παρενόχληση και τη βία στην εργασία», για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης – συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου καθώς και της σεξουαλικής παρενόχλησης – που εκδηλώνεται είτε κατά τη διάρκεια της εργασίας, είτε συνδέεται με αυτήν, είτε προκύπτει από αυτήν.

Με το Νόμο 4808/2021 και συγκεκριμένα με τα άρθρα 2 έως 23 κυρώθηκε η Σύμβαση 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας, όπως υιοθετήθηκε από τη Συνδιάσκεψη της 21ης Ιουνίου 2019. Σκοπός των ρυθμίσεων αυτών είναι να θέσει ένα συνεκτικό και σύγχρονο πλαίσιο για την πρόληψη, την αντιμετώπιση και καταπολέμηση των συμπεριφορών βίας και παρενόχλησης, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος εργασίας, το οποίο θα σέβεται, θα προωθεί και θα υλοποιεί στην πράξη το δικαίωμα κάθε προσώπου σε έναν κόσμο εργασίας χωρίς βία ή παρενόχληση.

Μια συμπεριφορά βίας ή παρενόχλησης θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα κατά την εργασία είτε στο χώρο της εργασίας (γραφεία, εγκαταστάσεις εταιρείας), είτε κατά τις μετακινήσεις από και προς την εργασία ή για επαγγελματικούς λόγους (επαγγελματικά ταξίδια κλπ.), είτε κατά τις επικοινωνίες που σχετίζονται με την εργασία.

Η βία και παρενόχληση στην εργασία αποτελεί ένα κεφαλαιώδους σημασίας ζήτημα, για την δικηγορική εταιρεία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» και βασικός πυρήνας της πολιτικής της είναι η διατήρηση και εδραίωση ενός περιβάλλοντος εργασίας το οποίο σέβεται και διασφαλίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το δικαίωμα κάθε προσώπου για εργασία χωρίς βία και παρενόχληση.

Διαδικασίες πρόληψης

Η εταιρεία:

 • Προβαίνει σε εκτίμηση των κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία
 • Λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη, τον έλεγχο, τον περιορισμό και την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών, καθώς και για την παρακολούθηση τέτοιων περιστατικών ή μορφών συμπεριφοράς, επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή στη βία και παρενόχληση, σεβόμενη την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και λειτουργώντας πάντα με εμπιστευτικότητα
 • Ενημερώνει και ευαισθητοποιεί το προσωπικό και τους συνεργάτες σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους βίας και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο και τα σχετικά μέτρα πρόληψης και προστασίας επί τέτοιων περιστατικών
 • Ενημερώνει ως προς τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων διοικητικών αρχών
 • Παρέχει πληροφορίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων και του εργοδότη
 • Ενημερώνει ως προς τις συνέπειες μη συμμόρφωσης στο πλαίσιο της σχέσης απασχόλησης, όπως αυτές προβλέπονται στον Νόμο 4808/2021
 • Ενημερώνει σχετικά με τη διαδικασία καταγγελίας περιστατικών βίας και παρενόχλησης
 • Έχει ορίσει ως αρμόδιο πρόσωπο αναφοράς, το οποίο θα καθοδηγεί και θα ενημερώνει για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία την ΥΕΔΣ (Ιουλία Τσιώλη), στην οποία μπορούν να απευθύνονται προσωπικό και συνεργάτες για τα σχετικά θέματα.

Το πρόσωπο αυτό:

 • Μεριμνά για την δημιουργία ασφαλών και προσβάσιμων διαύλων επικοινωνίας για την υποδοχή των καταγγελιών,
 • Καθοδηγεί και ενημερώνει τους εργαζομένους, ανεξαρτήτως εάν του απευθύνονται με αφορμή περιστατικό ή καταγγελία για περιστατικό βίας και παρενόχλησης ή όχι
 • Χειρίζεται τα όποια ζητήματα με εχεμύθεια, εμπιστευτικότητα και σεβασμό στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Διαχείριση των καταγγελιών από την εταιρεία :

 • Υποδοχή Καταγγελιών
 • Έρευνα και εξέταση των καταγγελιών με αμεροληψία και προστασία της εμπιστευτικότητας και των προσωπικών δεδομένων των θυμάτων και των καταγγελλόμενων
 • Απαγόρευση αντιποίνων σε βάρος του θιγόμενου προσώπου
 • Δημιουργία – Σύσταση ομάδας στήριξης ως προς το θύμα (συνεργασία με κοινωνικούς θεσμούς)
 • Ενημέρωση για τα δικαιώματα των θιγόμενων (προσφυγή στη δικαστική προστασία, υποβολή καταγγελίας στην Επιθεώρηση Εργασίας στο πλαίσιο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της, κατάθεση αναφοράς στον Συνήγορο του Πολίτη στο πλαίσιο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων του καθώς και καταγγελία εντός τη επιχείρησης, σύμφωνα με την πολιτική διαχείρισης των καταγγελιών)
 • Σύσταση συμμόρφωσης ως προς τον καταγγελλόμενο & περιγραφή των συνεπειών [π.χ. α) αλλαγή θέσης ωραρίου, τόπου ή τρόπου παροχής εργασίας του/της β) καταγγελία σχέσης εργασίας]
 • Εάν πιθανολογείται επικείμενος κίνδυνος για τη ζωή, την υγεία ή την ασφάλεια της/του καταγγέλλουσας/οντος τότε λαμβάνονται οι παρακάτω ενέργειες: Αλλαγή θέσης ωραρίου, τόπου ή τρόπου παροχής εργασίας του/της καταγγελόμενου/ης (τηλεργασίας ή εξ αποστάσεως εργασίας, ανάλογα με τη φύση των καθηκόντων)
 • Συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και παροχή σε αυτές κάθε σχετικής πληροφορίας, εφόσον ζητηθεί
 • Απομάκρυνση του καταγγελλομένου από τον εργασιακό χώρο, με την επιφύλαξη της απαγόρευσης της κατάχρησης δικαιώματος του άρθρου 281 ΑΚ.
 • Καταγγελία της σχέσης απασχόλησης ή συνεργασίας σε περίπτωση μη συμμόρφωσης
 • Επανεξέταση εκτίμησης κινδύνου λαμβάνοντας υπόψη τυχόν εγγενή επικινδυνότητα που πηγάζει από τη φύση της δραστηριότητας, τη θέση εργασίας, παράγοντες όπως το φύλο και η ηλικία ή άλλα χαρακτηριστικά που αποτελούν λόγους διάκρισης, καθώς και κινδύνους που αφορούν ειδικές ομάδες εργαζομένων (π.χ. νεοπροσληφθέντες, ασκούμενοι).

H εταιρεία διασφαλίζει, κατά το δυνατόν, την προστασία της απασχόλησης και την υποστήριξη εργαζομένων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, με κάθε πρόσφορο μέσο ή εύλογη προσαρμογή (Παροχή ειδικής άδειας ή ευέλικτων ρυθμίσεων κατόπιν αιτήματος του θιγόμενου προσώπου).

Όλοι οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες στην δικηγορική εταιρεία «Ανδρέας Αγγελίδης & Συνεργάτες» οφείλουν να συμμορφωθούν με την παραπάνω πολιτική. Η πολιτική ισχύει τόσο στους χώρους εργασίας, όσο και σε χώρους που σχετίζονται με εταιρικές συναντήσεις, συνέδρια και εκδηλώσεις σχετικές με την εργασία, είτε με δια ζώσης παρουσία είτε διαδικτυακά ή τηλεφωνικά.