Χρυσέλη Νικηφόρου

Συνεργάτης
Δικηγόρος Παρ΄ Εφέταις

Η Χρυσέλη διαθέτει επαγγελματική εμπειρία στους παρακάτω τομείς:

Εταιρικό και Εμπορικό Δίκαιο

Νομική και συμβουλευτική υποστήριξη εταιρειών από το στάδιο της σύστασης του νομικού προσώπου και καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης, Νομικός Έλεγχος, Εταιρικοί και Ομιλικοί Μετασχηματισμοί, Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, Διαδικασίες Αδειοδότησης Εταιρειών, Εμπορικά Σήματα.

Δίκαιο Ακινήτων

Νομική και συμβουλευτική υποστήριξη σε εγχώριους και διεθνείς πελάτες για την απόκτηση, διάθεση και διαχείριση ακίνητης περιουσίας, Φορολογία ακινήτων και χρηματοοικονομικός προγραμματισμός, Προγραμματισμός και διασφάλιση των προϋποθέσεων αναφορικά με τη διάθεση κληρονομίας ακίνητης περιουσίας, Αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων πολεοδομικού, ρυμοτομικού και περιβαλλοντικού δικαίου, Μισθώσεις (Εμπορικές/Αστικές).

Εμπορικές Συμβάσεις

Νομική και συμβουλευτική υποστήριξη πελατών κατά τη διαπραγμάτευση, σύνταξη και εκτέλεση συμβάσεων εμπορικής συνεργασίας, Επίλυση των φορολογικών και χρηματοοικονομικών ζητημάτων που ανακύπτουν από τις σχετικές συμφωνίες και τις συναφείς συναλλαγές.

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Μέλος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Αγγλικά

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

LL.M (Lund University, European Business Law)
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Νομική Σχολή)

  • EMAILnikiforou@agelaw.gr
  • TEL+30 210 6431930
  • FAX+30 210 6431893