Όροι και προϋποθέσεις

Η παρούσα ιστοσελίδα ανήκει στην δικηγορική εταιρεία ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (εφεξής η «Εταιρεία»). Η Εταιρεία είναι μια συσταθείσα εταιρεία Δικηγόρων, η οποία διέπεται από το Προεδρικό Διάταγμα 81/2005, όπως ισχύει, εγγεγραμμένη στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (ΑΜ 80285). Η παροχή νομικών υπηρεσιών από την Εταιρεία διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Οι παρόντες Όροι Χρήσης αποτελούν τους Όρους και τις Προϋποθέσεις, υπό τις οποίες παρέχουμε όλο το υλικό («το Περιεχόμενο») το οποίο δημοσιεύεται στην παρούσα Ιστοσελίδα και δύνανται ανά διαστήματα να τροποποιούνται.

 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ. ΕΑΝ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ Ή ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΤΩΝ ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ, ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΑΠΟΣΧΕΤΕ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΗ Ή ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ.

Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε την ιστοσελίδα μας www.agelaw.gr (εφεξής η «Ιστοσελίδα»). Η Ιστοσελίδα περιέχει γενικές νομικές πληροφορίες βάσει του ελληνικού δικαίου και πληροφορίες σχετικά με τις νομικές μας υπηρεσίες. Το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας μας έχει συνταχθεί από την Εταιρεία αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν συνιστά οποιασδήποτε μορφής νομική συμβουλή. Οι πληροφορίες αυτές δεν αποσκοπούν στη δημιουργία, και η λήψη τους δεν συνιστά σχέση δικηγόρου-πελάτη. Οι χρήστες του διαδικτύου και οι online αναγνώστες μας οφείλουν να μην ενεργούν επί τη βάσει των πληροφοριών αυτών καθ’ οιονδήποτε τρόπο χωρίς να αναζητούν εξατομικευμένη επαγγελματική συμβουλή. Οι συμβουλές μας παρέχονται βάσει του ελληνικού δικαίου, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων. Το Περιεχόμενο της παρούσας Ιστοσελίδας ενδέχεται να μην περιλαμβάνει τις πιο πρόσφατες νομικές εξελίξεις. Το περιεχόμενο και η ερμηνεία του νόμου που περιλαμβάνονται εδώ υπόκειται σε επαλήθευση. Αποποιούμαστε κάθε και οποιουδήποτε τύπου ευθύνη σχετικά με ενέργειες που αναλαμβάνονται ή δεν αναλαμβάνονται βάσει οποιουδήποτε ή όλου του Περιεχομένου του παρούσας Ιστοσελίδας. Πολιτική μας είναι να ελέγχουμε για τυχόν ιούς τα έγγραφα και αρχεία πριν την ανάρτησή τους στην Ιστοσελίδα μας. Ωστόσο, δεν εγγυόμαστε ότι τα έγγραφα και αρχεία τα οποία κατεβάζετε από την Ιστοσελίδα μας είναι απαλλαγμένα από ιούς και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή απώλεια που τυχόν προκληθεί από ιό. Κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας μας οφείλετε να χρησιμοποιείτε για τη δική σας προστασία λογισμικό προστασίας από ιούς. Δεν επιτρέπεται να προβαίνετε σε ανάρτηση ή άλλη παροχή προς εμάς οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου το οποίο θεωρείτε ότι ενδέχεται να περιέχει ιό.

ΙΙ.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Κάθε δικαίωμα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που περιέχεται ή προκύπτει από την Ιστοσελίδα και το Περιεχόμενο αυτής ανήκει αποκλειστικά στην Εταιρεία. Δεν επιτρέπεται η με οποιοδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, χρήση, τροποποίηση, αντιγραφή και διανομή του Περιεχομένου χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας. Δεν επιτρέπεται η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση των σημάτων και λοιπών διακριτικών γνωρισμάτων της Εταιρείας χωρίς προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή μας. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε ή να επιτρέπετε τη χρήση του Περιεχομένου για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό ούτε να χρησιμοποιείτε το Περιεχόμενο κατά τρόπον τέτοιον, ο οποίος θα έπληττε το κύρος μας ή το κύρος της Εταιρείας μας. Μη εξουσιοδοτημένη ή απαγορευμένη χρήση του Περιεχομένου επισύρει αστική και ποινική ευθύνη κατά την ελληνική νομοθεσία.

ΙΙΙ.ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Είναι δυνατή η ύπαρξη συνδέσμων οι οποίοι διευκολύνουν τη μετάβασή σας σε ιστοσελίδες τρίτων ή οι οποίοι επιτρέπουν την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα μας μέσω ιστοσελίδων τρίτων. Οι ιστοσελίδες τρίτων για τις οποίες υπάρχει σύνδεσμος δεν υπόκεινται στον έλεγχό μας και δεν φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο της ιστοσελίδας οποιουδήποτε τρίτου ή οποιονδήποτε σύνδεσμο που περιέχεται σε αυτές. Η ύπαρξη συνδέσμων προς ιστοσελίδες τρίτων δεν συνιστά έγκριση από την Εταιρεία των ιστοσελίδων αυτών ή των υπηρεσιών που περιέχονται σε ιστοσελίδα οποιουδήποτε τρίτου. Η επιλογή μετάβασης σε ιστοσελίδα τρίτου ο σύνδεσμος της οποίας βρίσκεται στην Ιστοσελίδα μας γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.

IV.TΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, οποτεδήποτε αυτό κριθεί αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των επισκεπτών / χρηστών, με την απλή διατύπωσή τους μέσω της ίδιας της Ιστοσελίδας. Κάθε χρήση της Ιστοσελίδας μετά την κατά τα ανωτέρω τροποποίηση τεκμαίρεται ότι αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.

V.ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας Ιστοσελίδας καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή/και αλλαγή τους, διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο.