Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών – Αρ. Απόφασης 8272/2018

Ασφαλιστικά Μέτρα – Αίτηση για επίδειξη εγγράφων ιατρικού φακέλου. Παραδεκτά στρέφεται κατά του Νοσηλευτικού Ιδρύματος και όχι κατά του θεράποντα Ιατρού – Έλλειψη ενεργού εννόμου συμφέροντος για αίτηση επίδειξης από τον ιατρό της καρτέλας χειρουργείων του προηγούμενων ετών διότι οι χειρουργικές επεμβάσεις σε τρίτα πρόσωπα αποτελούν ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και δεν αποτελούν στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικά στοιχεία από τα οποία να μην μπορούν πλέον να προσδιορισθούν τα υποκείμενα των δεδομένων. Η επεξεργασία τέτοιων δεδομένων επιτρέπεται μόνο όταν το υποκείμενο αυτών έχει δώσει τη συγκατάθεσή του.

Κατεβάστε το PDF