Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών – Αρ. Απόφασης 6645/2019

Ασφαλιστικά Μέτρα – Εγγυοδοσία του οφειλέτη υπέρ του αιτούντος για την εξασφάλιση χρηματικής απαίτησης – Εγγυητική επιστολή και έκθεση εγγυοδοσίας – Απόρριψη της αγωγής της κύριας δίκης λόγω αοριστίας και άσκηση νέας για την ίδια απαίτηση με διαφορετική νομική βάση – Πριν την ανάκληση της απόφασης της πρώτης εγγυοδοσίας, κατάθεση νέας αίτησης ασφαλιστικών μέτρων για διατήρηση της εγγυοδοσίας αυτής. Διατήρηση αυτής και συμπλήρωση επί της ήδη συνταχθείσας έκθεσης εγγυοδοσίας του διατακτικού αυτής σχετικής απόφασης.

Κατεβάστε το PDF