Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης – Αρ. Απόφασης 6268/2013

Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής που εξεδόθη σε βάρος νομικού προσώπου και νομίμων εκπροσώπων αυτού. (άρ. 632 ΚΠολΔ) – Δεκτή λόγω απουσίας κατά τόπον αρμοδιότητας του δικαστή που εξέδωσε την ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής.

Κατεβάστε το PDF