Εφετείο Αθηνών – Αρ. Απόφασης 5648/2017

Ενοχικό Δίκαιο. Δικαίωμα έκτακτης καταγγελίας σε συμβάσεις ορισμένου χρόνου – ποινική ρήτρα. Αναγνώριση δικαιώματος έκτακτης καταγγελίας συμβάσεων προμήθειας για ορισμένο χρόνο, για σπουδαίο λόγο, κατά την αρχή της καλής πίστης και αναλογικά με 672 και 766 ΑΚ. Δικαίωμα αποζημίωσης αποτελεί κεκαλυμμένη ποινική ρήτρα, όταν δεν συναρτάται από ζημία, αλλά συμφωνείται με αντικειμενικά κριτήρια. Ένσταση μείωσης της ποινικής ρήτρας, γίνεται δεκτή μόνο βάσει των συγκεκριμένων πραγματικών περιστατικών, ιδίως βάσει της αναλογίας της ποινικής ρήτρας με την αντιπαροχή δανειστή και της οικονομικής κατάστασης των μερών, και όχι βάσει ένστασης καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος (281 ΑΚ).

Κατεβάστε το PDF