Εφετείο Αθηνών – Αρ. Απόφασης 3604/2019

Αν η πρωτόδικη απόφαση είναι εν μέρει οριστική, δεν επιτρέπεται έφεση ούτε κατά των οριστικών διατάξεών της πριν εκδοθεί οριστική απόφαση εκτός από την περίπτωση κατά την οποία υπάρχει απλή ομοδικία (υποκειμενική σώρευση αγωγών) ή αντικειμενική σώρευση αγωγών που συνεκδικάζονται και η πρωτόδικη απόφαση είναι οριστική ως προς έναν ή περισσότερους ομοδίκους, μη οριστική δε ως προς τους λοιπούς ή προς άλλη συνεκδικαζόμενη αγωγή. Η έναντι κάθε ομοδίκου οριστική διάγνωση έχει αυτοτέλεια και η ως προς αυτόν κρίση περατώνει έναντι αυτού τη δίκη. Η απόφαση ως προς αυτόν είναι εκκλητή και πριν ακόμη επιδοθεί οριστική απόφαση έναντι των λοιπών ομοδίκων.

Κατεβάστε το PDF