Εφετείο Αθηνών – Αρ. Απόφασης 3603/2019

Εξυγίανση και εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων – Το άρθρο 36 του Πτωχευτικού Κώδικα εφαρμόζεται συμπληρωματικά – Συμψηφισμός – Το δικαίωμα του πτωχευτικού πιστωτή για συμψηφισμό ανταπαίτησής του προς αντίστοιχη απαίτηση του οφειλέτη, εξακολουθεί μεν να ισχύει και μετά την πτώχευση του οφειλέτη, αρκεί οι προϋποθέσεις του συμψηφισμού να συνέτρεξαν πριν την κήρυξη της πτώχευσης.

Κατεβάστε το PDF