Νομολογία

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών – Αρ. απόφασης 368/2017

Στην παρούσα υπόθεση, τίθεται υπό κρίση η αίτηση αναστολής εκτέλεσης της εκδοθείσας κατά των αιτούντων διαταγής πληρωμής, συνεκδικαζόμενη με την ανακοπή και τον πρόσθετο λόγο ανακοπής τους. Ο πρώτος λόγος…

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών – Αρ. απόφασης 209/2017

Το αποκλειστικό δικαίωμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για την είσπραξη της αμοιβής που τρίτα πρόσωπα οφείλουν στον μηχανικό – μέλος του για τη σύνταξη μελετών. Η νομιμοποίηση του μηχανικού –…

Πολυμελές Πρωτοδικείο Χανίων – Αρ. Απόφασης 23/2017

Άμεση επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης. Προϋποθέσεις επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης. Πότε συντρέχει επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεων και πότε παύση πληρωμών. Δεν εμποδίζεται η πρόοδος της δίκης από προγενέστερη διαδικασία…

Εφετείο Αθηνών – Αρ. Απόφασης 1698/2016

Πτώχευση. Διαδικασία εξυγίανσης. Παράλληλα με την υποβολή της αίτησης υποβολής στη διαδικασία εξυγίανσης, είναι δυνατόν να συνυποβληθεί για επικύρωση η συμφωνία εξυγίανσης. Ποσοστά αντισυμβαλλόμενων πιστωτών. Έκθεση εμπειρογνώμονα. Αναγκαίο περιεχόμενο αίτησης….

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών – Αρ. Απόφασης 1325/2016

Ασφαλιστικά μέτρα. Σκοπός και προϋποθέσεις λήψης τους. Ειδικά οι προϋποθέσεις της “επείγουσας περίπτωσης” και του “επικείμενου κινδύνου”. Ασφαλιστικά μέτρα νομής. Για να ευδοκιμήσει η αίτηση προσωρινής ρύθμισης της νομής πρέπει…

Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών – Αρ. Απόφασης 146/2016 

Άνοιγμα διαδικασίας ειδικής εκκαθάρισης. Θέση εταιρείας σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης σύμφωνα με το αρ. 106ια ΠτωχΚ (όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ν. 4336/2015), ύστερα από αίτηση πιστωτών. Ανάληψη εξόδων της…