Νομολογία

Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών – Αρ. Απόφασης 216/2010

ΠΤΩΧΕΥΣΗ. Διαδικασία συνδιαλλαγής. Λήψη προληπτικών μέτρων, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, που ισχύουν μέχρι την έκδοση απόφασης που επικυρώνει τη συμφωνία συνδιαλλαγής. Έχουν χαρακτήρα μη γνήσιων ασφαλιστικών μέτρων, στα…

Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών – Αρ. Απόφασης 25/2010

ΠΤΩΧΕΥΣΗ. Επίτευξη συμφωνίας συνδιαλλαγής. Επικύρωσή της από το δικαστήριο, που ερεύνησε και τη μη συνδρομή των προβλεπόμενων στο άρθρο 103 παρ. 2 ΠτωχΚ αρνητικών προϋποθέσεων. Δεν κρίνεται απαραίτητο να ακουσθεί…

Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών – Αρ. Απόφασης 1041/2009

ΠΤΩΧΕΥΣΗ. Πτωχευτικός Κώδικας. Άνοιγμα διαδικασίας συνδιαλλαγής. Προθεσμία περάτωσης του έργου του μεσολαβητή. Επί μέρους συμβάσεις οφειλέτριας εταιρίας με τους δανειστές της. Διακανονισμοί εξόφλησης των οφειλών που υπερβαίνουν χρονικά τη διετή…

Πολυμελές Πρωτοδικείο Κορίνθου – Αρ. Απόφασης 9/2009

ΠΤΩΧΕΥΣΗ. Ανάκληση ή μεταρρύθμιση αποφάσεων που εκδίδονται κατά την εκούσια δικαιοδοσία και που αποδέχονται εν όλω ή εν μέρει την αρχική αίτηση. Μεταβολή συνθηκών. Έννοια νέων πραγματικών περιστατικών. Ποιος δικαιούται…

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών – Αρ. Απόφασης 10689/2008

ΠΤΩΧΕΥΣΗ. Διαδικασία συνδιαλλαγής. Προϋποθέσεις υπαγωγής σ’ αυτήν και σκοπός της. Άσκηση αίτησης για λήψη προληπτικών μέτρων μετά την υποβολή της αίτησης για το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής. Η αυτοτελής αυτή…