Νομολογία

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών – Αρ. Απόφασης 1868/2018

Ασφαλιστικά μέτρα – προσημείωση υποθήκης. Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης ως ασφαλιστικό μέτρο για εξασφάλιση απαίτησης. Προϋπόθεση απόδειξης επικείμενου κινδύνου, μέσω της προβολής συγκεκριμένων πραγματικών περιστατικών, καθώς δεν αρκεί η αφηρημένη δυνατότητα…

Εφετείο Αθηνών – Αρ. Απόφασης 5648/2017

Ενοχικό Δίκαιο. Δικαίωμα έκτακτης καταγγελίας σε συμβάσεις ορισμένου χρόνου – ποινική ρήτρα. Αναγνώριση δικαιώματος έκτακτης καταγγελίας συμβάσεων προμήθειας για ορισμένο χρόνο, για σπουδαίο λόγο, κατά την αρχή της καλής πίστης…

Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών – Αρ. Απόφασης 1384/2017

Προληπτικά μέτρα στο πλαίσιο του ανοίγματος διαδικασίας συνδιαλλαγής (100 παρ. 1 και 10 παρ. 1 ΠτΚ). Αναστολή ατομικών καταδιωκτικών μέτρων σε βάρος του οφειλέτη (25 ΠτΚ). Κάθε αγωγή ή έφεση…

Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών – Αρ. απόφασης 1341/2017

Xρηματοδοτική μίσθωση. Η χρηματοδοτική μίσθωση αποτελεί μεικτή σύμβαση, εμπεριέχουσα στοιχεία μίσθωσης, εντολής, εκχώρησης και συμφώνου προαιρέσεως. Συναλλακτική λειτουργία της χρηματοδοτικής μίσθωσης. Έννοια “αντίστροφης χρηματοδοτικής μίσθωσης” (Lease-back). Πότε θεμελιώνεται άμεσο έννομο…

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών – Αρ. απόφασης 963/2017

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης για την εκκαθάριση εν λειτουργία υπερχρεωμένης επιχείρησης (Ν 4307/2014). Παραπτωχευτική διαδικασία που αποσκοπεί στη μεταβίβαση της επιχείρησης του οφειλέτη, που έχει παύσει τις πληρωμές…

Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών – Αρ. απόφασης 632/2017

Περιεχόμενο της συμφωνίας εξυγίανσης μπορεί να είναι και η μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη ή εκ τρίτου συμβαλλόμενων εγγυητών σε πιστωτές. Προβλέπεται ότι ποσοστό από το τίμημα, θα αποδίδεται στο…