Νομολογία

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών – Αρ. Απόφασης 6645/2019

Ασφαλιστικά Μέτρα – Εγγυοδοσία του οφειλέτη υπέρ του αιτούντος για την εξασφάλιση χρηματικής απαίτησης – Εγγυητική επιστολή και έκθεση εγγυοδοσίας – Απόρριψη της αγωγής της κύριας δίκης λόγω αοριστίας και…

Εφετείο Αθηνών – Αρ. Απόφασης 3604/2019

Αν η πρωτόδικη απόφαση είναι εν μέρει οριστική, δεν επιτρέπεται έφεση ούτε κατά των οριστικών διατάξεών της πριν εκδοθεί οριστική απόφαση εκτός από την περίπτωση κατά την οποία υπάρχει απλή…

Εφετείο Αθηνών – Αρ. Απόφασης 3603/2019

Εξυγίανση και εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων – Το άρθρο 36 του Πτωχευτικού Κώδικα εφαρμόζεται συμπληρωματικά – Συμψηφισμός – Το δικαίωμα του πτωχευτικού πιστωτή για συμψηφισμό ανταπαίτησής του προς αντίστοιχη απαίτηση του…

Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών – Αρ. απόφασης 2752/2019

Αγωγή διάρρηξης δικαιοπραξίας. Απορρίπτεται ως αόριστη όταν δεν αναφέρεται στο δικόγραφο της αγωγής, ούτε συμπληρώνεται παραδεκτά με τις προτάσεις του ενάγοντος, η αξία του απαλλοτριωθέντος ακινήτου κατά τον χρόνο άσκησης…

Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών – Αρ. Απόφασης 233/2019

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ. Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης των άρθρων 99 και επ. του ΠτΚ (μετά την ψήφιση του Ν. 4446/2016). Επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης των πιστωτών που εκπροσωπούν το 62,65% των συνολικών υποχρεώσεων της…

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών – Αρ. Απόφασης 8272/2018

Ασφαλιστικά Μέτρα – Αίτηση για επίδειξη εγγράφων ιατρικού φακέλου. Παραδεκτά στρέφεται κατά του Νοσηλευτικού Ιδρύματος και όχι κατά του θεράποντα Ιατρού – Έλλειψη ενεργού εννόμου συμφέροντος για αίτηση επίδειξης από…