Εμπειρία.
Ποιότητα.
Συνέπεια.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ

Η πρώτη δικηγορική εταιρεία στην εταιρική αναδιάρθρωση στην Ελλάδα.

Μεγάλη εμπειρία & εξειδίκευση στην εξυγίανση επιχειρήσεων

Η εταιρεία παρέχει πλήρες φάσμα νομικών υπηρεσιών σε ζητήματα πτωχευτικού δικαίου και δικαίου εξυγίανσης επιχειρήσεων. Επίσης έχει μεγάλη εμπειρία σε θέματα εξυγίανσης προβληματικών επιχειρήσεων του προϊσχύσαντος δικαίου (άρθρα 44 – 46α του Ν. 1892/1990). Παράλληλα η εταιρεία μας έχει ασχοληθεί και με υποθέσεις αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων (άρθρο 107 ΠτΚ), κατέχοντας εξειδικευμένη γνώση του σχετικού τομέα.

Πρώτη επικύρωση συμφωνίας μεταξύ επιχείρησης εισηγμένης στο Χρηματιστήριο και των πιστωτών της

Η εταιρεία υπήρξε πρωτοπόρος και στη διαδικασία του άρθρου 99 Ν.3588/2007 έχοντας επιτύχει την πρώτη επικύρωση συμφωνίας μεταξύ επιχείρησης εισηγμένης στο Χρηματιστήριο και των πιστωτών της καθώς και πληθώρας επιχειρήσεων κάθε μεγέθους.

 

Ενεργή συμμετοχή στην ελληνική νομολογία

Η εταιρεία έχει δημιουργήσει νομολογία σε θέματα μη ρυθμιζόμενα από το Νόμο, (όπως ο χρόνος διάρκειας της συμφωνίας, προστασία εγγυητών κλπ), καθώς πολλές αποφάσεις μας είναι ήδη δημοσιευμένες στο Νομικό Τύπο.

Πρωτοπόροι στην αίτηση υπαγωγής επιχείρησης σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης (άρθρο 106 ια του Ν. 3588/2007)

Η εταιρεία, πρωτοπορώντας, κατέθεσε την πρώτη αίτηση υπαγωγής επιχείρησης σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης (άρθρο 106ια του Ν. 3588/2007)

Ενεργή συμμετοχή στην ελληνική νομολογία

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών – Αρ. Απόφασης 6645/2019

Ασφαλιστικά Μέτρα – Εγγυοδοσία του οφειλέτη υπέρ του αιτούντος για την εξασφάλιση χρηματικής απαίτησης – Εγγυητική επιστολή και έκθεση εγγυοδοσίας – Απόρριψη της αγωγής της κύριας δίκης λόγω αοριστίας και...

Εφετείο Αθηνών – Αρ. Απόφασης 3604/2019

Αν η πρωτόδικη απόφαση είναι εν μέρει οριστική, δεν επιτρέπεται έφεση ούτε κατά των οριστικών διατάξεών της πριν εκδοθεί οριστική απόφαση εκτός από την περίπτωση κατά την οποία υπάρχει απλή...

Εφετείο Αθηνών – Αρ. Απόφασης 3603/2019

Εξυγίανση και εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων – Το άρθρο 36 του Πτωχευτικού Κώδικα εφαρμόζεται συμπληρωματικά – Συμψηφισμός – Το δικαίωμα του πτωχευτικού πιστωτή για συμψηφισμό ανταπαίτησής του προς αντίστοιχη απαίτηση του...

Δυναμική ομάδα συνεργατών με σύγχρονη και ευέλικτη νομική σκέψη

Άριστη ποιότητα νομικών υπηρεσιών και αποτελεσματική διαχείρηση των προσδοκιών των πελατών μας.