ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η δικηγορική εταιρεία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» στα πλαίσια βελτιστοποίησης της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών με σκοπό την συνεχή ικανοποίηση των πελατών της, είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα πρότυπα  ISO 9001:2015, 14001:2015 & 27001:2013.

Βασικός στόχος του Ενιαίου Διαχειριστικού Συστήματος αποτελεί η δημιουργία βάσης για την διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών, έχοντας πάντα ως γνώμονα την συνεχή ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών της στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Οι βασικές αρχές όπως αυτές εκφράζονται μέσα από το Ενιαίο Διαχειριστικό Σύστημα της Εταιρείας είναι:

Τήρηση του κώδικα δεοντολογίας του δικηγορικού λειτουργήματος.

Τήρηση των προδιαγεγραμμένων απαιτήσεων αλλά και των προσδοκιών των πελατών, με σκοπό την ικανοποίηση τους.

Ο καθορισμός μετρήσιμων και αντικειμενικών στόχων βελτίωσης της συνολικής λειτουργίας της εταιρίας.

Ο Εντοπισμός και η αξιολόγηση πιθανών κινδύνων και ευκαιριών που προκύπτουν από τη λειτουργία της Εταιρίας.

Η διαχείριση των αλλαγών που λαμβάνουν χώρα εντός της Εταιρίας και οι οποίες ενδέχεται να έχουν επίδραση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η προστασία των συμφερόντων της και όσων συναλλάσσονται με αυτή και την εμπιστεύονται για τη χρήση και διακίνηση των εμπιστευτικών δεδομένων τους

Η διασφάλιση της διαθεσιμότητας, της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών, που παράγονται, λαμβάνονται και διακινούνται στο πλαίσιο έργων ασφαλείας.

Η μεγιστοποίηση της αξιοπιστίας των πληροφοριακών πόρων της.

Συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση των συνεργατών της.

Οι αρχές του Συστήματος καθώς και οι αντικειμενικοί σκοποί για την ποιότητα, την Περιβαλλοντική διαχείριση και την Ασφάλεια των Πληροφοριών ανασκοπούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα από την Διοίκηση της Εταιρίας προκειμένου να προσαρμόζονται στις νέες ανάγκες και εξελίξεις της αγοράς, των νομοθετικών απαιτήσεων αλλά και στην επίτευξη του στόχου για συνεχή βελτίωση των λειτουργιών της Εταιρίας.