ΔΙΚΑΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (άρθρα 99, 106ια, 107 ΠτΚ) - ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η εταιρεία παρέχει πλήρες φάσμα νομικών υπηρεσιών σε ζητήματα πτωχευτικού δικαίου και δικαίου εξυγίανσης επιχειρήσεων. Έχοντας μεγάλη εμπειρία σε θέματα εξυγίανσης προβληματικών επιχειρήσεων του προϊσχύσαντος δικαίου (άρθρα 44 – 46α του Ν. 1892/1990), η εταιρεία υπήρξε πρωτοπόρος και στη διαδικασία του άρθρου 99 Ν.3588/2007 έχοντας επιτύχει την πρώτη επικύρωση συμφωνίας μεταξύ επιχείρησης εισηγμένης στο Χρηματιστήριο και των πιστωτών της καθώς και πληθώρας επιχειρήσεων κάθε μεγέθους.  Η εταιρεία έχει δημιουργήσει νομολογία σε θέματα μη ρυθμιζόμενα από το Νόμο, (όπως ο χρόνος διάρκειας της συμφωνίας, προστασία εγγυητών κλπ),  καθώς πολλές αποφάσεις μας είναι ήδη δημοσιευμένες στο Νομικό Τύπο.

Επίσης η εταιρεία, πρωτοπορώντας, κατέθεσε την πρώτη αίτηση υπαγωγής επιχείρησης σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης (άρθρο 106 ια του Ν. 3588/2007),

Παράλληλα η εταιρεία μας έχει ασχοληθεί και με υποθέσεις αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων (άρθρο 107 ΠτΚ, κατέχοντας εξειδικευμένη γνώση του σχετικού τομέα.