Όροι Χρήσης

Χρήση

Η πρόσβαση και η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου διέπονται από τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται παρακάτω.
Ο επισκέπτης / χρήστης παρακαλείται όπως διαβάσει τους όρους προσεκτικά και σε περίπτωση που δεν συμφωνεί μαζί τους να μην κάνει χρήση του περιεχομένου.
Η συνεχιζόμενη χρήση, ακόμη και μετά την τροποποίηση των όρων και των προϋποθέσεων χρήσης, δηλώνει συγκατάθεση ως προς τους όρους αυτούς.
 

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου αποτελούν πνευματική – βιομηχανική ιδιοκτησία της δικηγορικής εταιρείας «ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «εταιρεία»), προστατευόμενη κατά τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
Η οποιαδήποτε είδους αναπαραγωγή ή αναμετάδοση, αποσπασματική ή μη, περιεχομένου του δικτυακού τόπου απαιτεί την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της εταιρείας, εξαιρουμένης της προσωπικής χρήσης.
 

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, οι αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς και οι παρόντες όροι χρήσης.
Ο παρών δικτυακός τόπος δεν αποθηκεύει ή διαχειρίζεται πληροφορίες, που ταυτοποιούν τους επισκέπτες / χρήστες του προσωπικά, όπως επωνυμία, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομική διεύθυνση.
Οι προσωπικές πληροφορίες του επισκέπτη / χρήστη, τις οποίες παρέχει οικειοθελώς, όταν χρησιμοποιεί τον παρόν δικτυακό τόπο, (είτε συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα επικοινωνίας είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), όπως το όνομά του, την διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου, παραμένουν εμπιστευτικές και χρησιμοποιούνται μόνο για την υποστήριξη της επικοινωνίας με την εταιρεία.
Δια μόνης της αποστολής του μηνύματος, ο επισκέπτης / χρήστης συναινεί και παρέχει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.
Η εταιρεία δεσμεύεται να μην διαθέτει τα εν λόγω δεδομένα σε τρίτους, εκτός και αν τούτο επιβάλλεται από το Νόμο ή ζητηθεί από τις αρμόδιες Αρχές.
Σε κάθε περίπτωση, ο επισκέπτης / χρήστης διατηρεί το δικαίωμα του να προβάλλει αντιρρήσεις για την διατήρηση των δεδομένων που τον αφορούν, τις οποίες δύναται να γνωστοποιήσει στους διαχειριστές του ιστότοπου μέσω των προσφερόμενων τρόπων επικοινωνίας.
 

Χαρακτήρας μη νομικών συμβουλών

Το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου δεν περιλαμβάνει νομικές ή άλλου είδους συμβουλές, ούτε αποσκοπεί στο να αποτελέσει πηγή διαφήμισης.
Παρέχεται μόνο για ενημερωτικό σκοπό και ως εκ τούτου, η πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες δεν εκλαμβάνεται ως σχέση εντολής ανάμεσα στους επισκέπτες / χρήστες του δικτυακού τόπου και στους συνεργάτες της εταιρείας.
 

Περιορισμός της ευθύνης

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης, ο οποίος επισκέπτεται το περιεχόμενο του ιστότοπου με δική του πρωτοβουλία και με γνώση των όρων του παρόντος.
Αν και η εταιρεία δεν εγγυάται την μη ύπαρξη σφαλμάτων ή τυπογραφικών λαθών στα κείμενα που περιέχονται στον ιστότοπο, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια διόρθωσής τους, αμέσως μόλις υποπέσουν στην αντίληψή της. Η εταιρεία, αν και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, δεν αποδέχεται καμία ευθύνη και δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση ότι το περιεχόμενο, οι σελίδες και οι τεχνικές διευκόλυνσης και δυνατότητες του δικτυακού τόπου θα παρέχονται ανελλιπώς ή χωρίς προβλήματα ή ότι ο δικτυακός τόπος ή/και οι εξυπηρετητές μέσω των οποίων συνδέεται αυτός με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή των επισκεπτών του δικτυακού τόπου, θα παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλες ζημιογόνες εφαρμογές. Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων αυτών αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται από κακή χρήση των σχετικών υπηρεσιών.
 

Ευθύνη για το περιεχόμενο τρίτων – Δεσμοί (LINKS) με το περιεχόμενο άλλων σελίδων

Ο παρών δικτυακός τόπος δύναται να εμπεριέχει και δεσμούς με άλλους δικτυακούς τόπους, ως επί το πλείστον νομικού ενδιαφέροντος, για πληροφορίες που παρέχονται από τρίτους. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των επισκεπτών της και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δέσμευση της εταιρείας.
Για οποιαδήποτε πληροφορία, σχετικά με τους ανωτέρω δικτυακούς τόπους, ο επισκέπτης / χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στους αρμόδιους τρίτους παρόχους και όχι στον διαχειριστή αυτού του δικτυακού τόπου.
 

Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.
 

Τροποποιήσεις Όρων χρήσης

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, οποτεδήποτε αυτό κριθεί αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των επισκεπτών / χρηστών, με την απλή διατύπωσή τους μέσω του ίδιου του ιστοχώρου. Κάθε χρήση του ιστοχώρου μετά την κατά τα ανωτέρω τροποποίηση τεκμαίρεται ότι αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.